Sahih Arz-ı Mev'ud


yüz yıldır gönüllerde yatan Şanlı Aslan;
bu namussuz haritaların üstüne çekilmiş yiğit Sancak.

[ e. cansever ]


Ne çıkar siz bizi anlamasanız da
Evet, siz bizi anlamasanız da ne çıkar
Eh, yani ne çıkar siz bizi anlamasanız da.

bazıları insan severEvet bazıları insan sever
ve kişneyerek geçirmez hayatını
meramı makul bulunup bir bakışından
şefkati bilmemnesi cebindedir
dedikleri cebinde demedikleri cebinde
birden bir çiçek çıkarır şapkasından
bir insan sever gündüzlerde ve
geceleri insan olduğunu öğrenir.

Bazıları vardır -ben tanımam onları
her bir insan sevdiğinde
susuz parmaklarını kasıklarından çevirip
onu masanın üzerinden kaldırır
ne bileyim yer döşemesinin üzerinden
havaya hoplatır da hoplatır bazıları
sonrası iyilik güzellik.

Bazıları ara sıra insan sever
en fazla çin lotosuna benzetip hayatını
daraldı mı bu iş burada biter diyerek
tutmayan her kuponunu çiğ çiğ yiyerek
yeni aldığı kunduralarını giyer ve
gece gezmelerine gider.

Ama bazısı hep insan sevmez mi
büyük ikramiye onundur işte
alkol köpürtüp bir kitabın kenar boşluğunda
sabaha kadar içtiği görülmemiştir
bu gece bütün hazırlıklarım tamam ama
borçlarım bittikten sonra dediği
yahut en iyisi kırk yaşında dediği
görülmemiştir trambolin kalpli bazılarının.

Bazıları insan sever, ben hep hayvan sevdim.


bir Zülkarneyn masalıBatı'mızdan şikâyetçiyiz. Ama her nedense zülme uğramış çocuklar gibi naif bir dille şikâyetçiyiz. İnsan hakları, dünya yurttaşı, evrensel hukuk gibi kavramlar üzerinden uluslararası kültürler üreterek yerel milliyet bilinçlerini aşındıran, itibarsızlaştıran mızıkçı bir Batı'mız var. Oyunumuzu sürekli bozuyor, çünkü medenî Batı'nın oyun sahası kendi toprakları değil, Doğu topraklarıdır. Çünkü Batı düşünürlerine sorulsa, kendi topraklarında ilkel taassuplardan ya da milliyetçilikten söz etmek artık imkânsızdır. Artık onun kendi topraklarına getirilmeyi bekleyen hiçbir medenî mülahaza ya da tatbikattan söz edilemez. Batı, 18. yüzyılın başından beri insanlığın varabileceği en nihai noktayı pastoral şehirlerinde, ferah anayasalarında ve hür matbaalarında sergiliyor. Batı'yı aşmak artık mümkün değil. Sahiden öyle mi?

Batı'nın herkese bağıra bağıra söylediği bu "artık" tarihte bir değil, pek çok defa yinelenmiştir; misal Roma'nın baştan sona kendi Pagan geleneğiyle karakterize ettiği Hristyanlığın yeni kıt'alara hâkim oluşunda söylendi. Daha yüksek bir sesle Kant'ın "dünya yurttaşlığı" düşüncesini savaş çıkarmak pahasına müdafaa edenler tarafından da dile getirildi -ki bu sırada Avrupalı deniz tüccarlarının Amerika ve Afrika kıt'alarında başlattığı ırkçı vahşet en hesaplı, en fantastik biçimlerini ortaya koyuyordu; anayasa kitaplarını insan derisiyle ciltlemek gibi. Bu "artık" lafının bir başka örneği Yahudi hadisesinin (II. Dünya Savaşı'nın değil Yahudi hadisesinin; çünkü 'Holokost'un yanında dünya savaşlarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur) hemen akabinde ilan edilen İnsan Hakları Evrensel safsatasında görüldü. Bu artıklar birbiri ardına yeryüzünde vahşetin ve barbarlığın son bulduğunu ilan ederken; ne hikmetse her birinin ardından yeni bir soykırım, vahşet ya da harb-ı umumî patlak verdi.

Bu örneklerin her birinde Batı medeniyeti insanı insan olarak tanıdığını iddia etmiş ve bu nedenle daima kendi toprakları dışındaki, yani Doğu toplumlarındaki taassuplara karşı savaş açmıştır. Güneşin battığı topraklarda ilkel fanatizm ve milliyetçiliklerin var olup olmadığı sorusu bir yana, doğduğu topraklardaki ilkel fanatizmlere karşı Batı gerçekten de hep insan hakları adına, günahsız çocuklar için mi savaş açtı? Bu soru belki şöyle sorulsa daha iyi: Batı, Doğu'da yalnızca "ilkel" olanla mı savaşmaktadır? Eğer öyleyse, bu şeyleri ilkel diye tanımlama hakkını ona veren kimdir? 

İlkellikten kasıt o meşhur "insan hakları"nın çiğnenmesiyse, bunlar evvela Batı'nın hâkimiyetini en şiddetli biçimde konuşturduğu sömürge topraklarında aşılmış değildir. Misal kadınları sünnet etmek insan haklarına aykırıysa, ki öyledir, bu ihlâlin en yaygın olarak görüldüğü ülke Somali'dir ve o Somali ki, 19. yüzyıl sonlarında bir yandan Britanya Krallığı, diğer yandan İtalya tarafından işgal edilerek sömürge toprağı hâline getirilmiş ve Britanya Somalisi ile İtalya Somalisi diye iki kısma ayrılmıştı. Bu uygulamanın son bulduğu tarih 1960'lardır; bir kelimeyle, en medenî Batı ülkelerinden Britanya ve İtalya'nın kadın sünnetine karşı mücadelesi tam yarım asır sürmüş ama ne yazık ki netice alınamamıştır. O topraklarda hüküm süren kıtlık, salgın hastalıklar vb. sıkıntılar için de aynı şey söylenebilir: Kâinat amme efkârının sonu gelmez ahmaklığına en somut örnek. 

Batı'nın oyun sahasından başka, egemenlik sahası da kendi toprakları değil, Doğu topraklarıdır. Liberalizm düşüncesinin Britanya topraklarında köklenip bütün Batı dünyasını esir almasıyla birlikte, 'Devlet'in güçlü ve egemen olması Batı düşünürlerinin gözünde bir ilkellik kılıfına girmiştir. Esasında tüccarların daha rahat hareket edebilmesi ve vergi yükü altında ezilmemesi için, devlet artık mümkün olduğunca küçülmeli ve günlük hayat sahasında görünmez hâle gelmelidir: Laissez faire. Daima “bireyin özgürlüğü” olarak sunulan bu ilke Batı toplumlarında kökleşip ortak bir kültüre dönüştükten sonradır ki, gerçekte milliyet güdülerine dayanan irili ufaklı özgürlük yanlısı Batı devletleri öz karalarından çekilmeye ve egemenliklerini doğrudan ya da dolaylı biçimde Doğu toplumları üzerinde yeniden kurmaya başlamışlardır. Çünkü nihayetinde devletin, bekâsının bir gereği olarak egemen olması zorunludur. İşin kötü yanıysa, Batı'nın kendi halklarında bir kültür olarak yerleştirdiği bu 'Egemen Devlet Karşıtlığı'nı, yani tam adıyla Demokrasi'yi, Doğu toplumlarına bir mücadele güdüsü, çatışma ilkesi, savaş saiki vs. olarak tanıtmasıdır. 

Her şeyden önce, demokrasi Batı'nın bize anlattığı gibi uğruna mücadele edilmeye değer tek ilke olsa bile, onun Doğu dünyasında bulduğu karşılık tek türlü değildir. Akla ilk gelen ihtimal olarak, bunun sebebi her bir Doğu halkının farklı bir karaktere sahip olması mıdır? Hayır, öyle olsa her biri taban tabana zıt karakterlere sahip Batı halkları tek bir demokrasi tanımı üzerinde uzlaşamaz ve örneğin Vestfalya gibi bir antlaşma için elverişli zemin hiçbir zaman oluşturulamazdı. Doğu toplumlarında demokrasinin türlü karşılıklar bulmasının sebebi, her bir toplumun onu bizzat mimarından, yani Batı'dan, ama birbirinden farklı yöntemlerle öğrenmiş olmasıdır. Çünkü bu öğretmen, kendi çıkarlarını korumak ve büyütmek uğruna öğrencileri arasında rekabet ve güç dengesi kurmak konusunda ustadır. Bilhassa Ortadoğu toplumlarında en büyük kuvvet odaklarını meydana getiren milliyet ve din taassuplarını gerektiğinde birbirlerine karşı kullanma ve böylelikle hiçbir zahmete katlanmadan çatışma ortamı yaratma imkânı dururken, Batı ne diye bu taassupları ortadan kaldırsın? Ne diye hem Şii hem de Sünni cemaatlere, hem Arap hem de Yahudi halklarına, hem Türklere hem de Kürtlere aynı Demokrasiden ve aynı evrensel insan kavramından söz etsin? Kendi halklarına "evrensel hukuka ve insan haklarına dayanan demokrasi" kültürünü veren Batı'nın Doğu'daki halklar için aynı içtenlikli tavrı takınması, herhâlde bindiği dalı kesmesi anlamına gelirdi.

Parantez nevinden: Ortadoğu'da birbiriyle çatışan milliyet veya din taraftarları ya sınır komşusudur, ya aynı havzadan beslenir yani karasuları komşusudur, ya da üçüncü ve en kötü ihtimal olarak olarak aynı devletin sınırları içindedir. Bu coğrafyada Türkiye, bu kategorilerin her üçüne birden dahil olan tek ülkedir. Bu şartlara bir de -en azından teorik zeminde- Batılı tarzdaki hukuk ve kültürleşme eklendiğinde, Türkiye'nin Batı'yla münasebetinin diğer bütün Ortadoğu ülkelerinden daha karmaşık ve engebeli olması kaçınılmaz hâle gelir. Her şeyden önce, Türkiye'de nispeten daha fazla benimsenmiş olan siyaset ve hukuk kültürü, diğer Ortadoğu veya Afrika ülkelerinde (örneğin Mısır ya da Libya'da) olduğu gibi Batılı devletlerin olumsuz telkinlerine açık bir kitle imkânı sunmaz. Bu durum, Batı'nın ileriki dönemlerde medya, algı yönetimi ya da diplomatik mücadele gibi yöntemlerden vazgeçerek daha tehditkâr, şiddete dayalı usuller benimseyeceği ihtimalini açığa çıkarıyor. Son birkaç yıldır sıkça duyar olduğumuz "vekalet savaşları" buna örnektir.

Dünyanın ilk gününden itibaren ışık hep Doğu'dan yükseldi ve Batı'yı aydınlattı. Fakat üç yüzyıldır Batı'yı aydınlatan o ışık Doğu'yu alev alev yakıyor. Doğu, ceset yığınlarının üstünde elini yanağına koymuş bir şeyh. Her zaman olduğu gibi inancı aklına galip ve ufka bakarak o meşhur Zülkarneyn vaadinin gerçekleşmesi için dua etmekte. Hay Hakk...